پروژه های اجرا شده سقف های اینتل دک

نام پروژه پروژه شهر تهران
کاربری مسکونی
موقعیت تهران
فاصله دهانه ۷  متر
ضخامت سقف ۳۰سانتی متر
ابعاد ستون ۴۰*۴۰
نوع سازه سازه فولادی
نام پروژه پروژه مهندس حکمتیان
کاربری مسکونی
موقعیت همدان
فاصله بین ستون ها
ضخامت سقف
ابعاد ستون
تعداد سقف
میلگرد مصرفی کل پروژه
نام پروژه پروژه خیابان پروین
کاربری مسکونی
موقعیت اصفهان، خیابان تالار
فاصله بین ستون ها ۸ متر
ضخامت سقف ۳۰سانتی متر
ابعاد ستون ۴۰*۴۰
تعداد سقف ۶ سقف
میلگرد مصرفی  ۳۸ کیلوگرم در هر متر مربع
نام پروژه پروژه باغ زیار
کاربری مسکونی
موقعیت اصفهان، خیابان سهروردی
فاصله بین ستون ها ۱۱ متر
ضخامت سقف ۳۰سانتی متر
ابعاد ستون ۴۰*۴۰
تعداد سقف ۶ سقف
میلگرد مصرفی کل پروژه ۳۸ کیلوگرم در هر متر مربع
نام پروژه پروژه اراک
کاربری
موقعیت اراک
فاصله بین ستون ها
ضخامت سقف ۳۰ سانتی متر
ابعاد دهانه ۱۲ متر
تعداد سقف
میلگرد مصرفی
نام پروژه پروژه عراق- بصره
کاربری
موقعیت بصره
فاصله بین ستون ها
ضخامت سقف
ابعاد دهانه
تعداد سقف
میلگرد مصرفی
نام پروژه پروژه اراک
کاربری
موقعیت اراک
فاصله بین ستون ها
ضخامت سقف ۳۰ سانتی متر
ابعاد دهانه ۱۰ متر
تعداد سقف ۶ سقف
طول کنسول ۳ متر
نام پروژه پروژه تهران
کاربری
موقعیت تهران
فاصله بین ستون ها
ضخامت سقف ۳۰ سانتی متر
ابعاد دهانه ۱۰ متر
تعداد سقف ۱۰ سقف
میلگرد مصرفی
نام پروژه پروژه تنکابن
کاربری
موقعیت تنکابن
فاصله بین ستون ها
ضخامت سقف ۳۰ سانتی متر
ابعاد دهانه ۱۱ متر
تعداد سقف ۱۰ سقف
توضیحات وجود بازشوهای بزرگ بدون محدودیت
نام پروژه پروژه چهارباغ 
کاربری باشگاه فرهنگی ورزشی کارگر
موقعیت اصفهان
فاصله بین ستون ها ۹/۵ متر
ضخامت سقف ۳۰ سانتی متر
ابعاد ستون ۴۰*۴۰
تعداد سقف ۵ سقف
میلگرد مصرفی
نام پروژه پروژه قم
کاربری
موقعیت اصفهان
فاصله بین ستون ها ۹/۸ متر
ضخامت سقف ۳۰ سانتی متر
ابعاد ستون ۴۰*۴۰
تعداد سقف ۵ سقف
میلگرد مصرفی
نام پروژه پروژه سپاهان شهر
کاربری مسکونی
موقعیت اصفهان- سپاها شهر- بلوار توحید
فاصله بین ستون ها ۹/۵ متر
ضخامت سقف ۳۰ سانتی متر
ابعاد ستون ۴۰*۴۰
تعداد سقف ۴ سقف
میلگرد مصرفی ۳۴
فهرست